width="192">

 

 

index.gif (3505 bytes)
正統道藏電子文字資料庫
洞真部本文類(CH0101)

太上洞真五星秘授經

經名:太上洞真五星秘授經。撰人不詳,約出於唐宋間。南宋《秘目》及《通志• 藝文略》著録「靈寶五星秘授經一卷」,當即此書。經文假託元始天尊為天地水仙說三元九曜星君名號,勸人敬禮念咒,祈福消灾。一卷。底本出處:《正統道藏》洞真部本文類。

太上洞真五星秘授經

 爾時元始天尊,於大羅天上白玉京中、黃金闕內承華殿上,與天仙地仙水仙等說三元兩曜五星,及羅睺計都二十八宿等真君之號,而言曰:吾觀見四海之內,九地之人,上至帝王侯伯,下及飛走萬類,山河分野臨照之處,禍福應見,不能詳辯,況大地人民多造罪惡,希成善因,致九州靈官三元上奏罪業探重,減禄促壽,速歸下泉,變種種形狀,永居畜類,今我演此真經,令九地之人,依法遵敬,獲種種福,俱得延齡。而宣言曰:

 東方木德真君,主發生萬物,變慘為舒,如世人運炁逢遇,多有福慶,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣青霞壽鶴之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 木星真君,動必懷仁。憫見志願,壽我千春。

 西方金德真君,主揫斂萬物。告成功肅,如世人運炁逢遇,多有灾怪刑獄之咎,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣皓鶴白霞之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 金星真君,禍無常準。蠢動成形,俱希含忍。

 南方火德真君,主長養萬物,燭幽洞微,如世人運炁逢遇,多有灾厄疾病之尤,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣朱霞壽鶴之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 火星真君,主張諸惡。去邪護真,慎勿交錯。

 北方水德真君,通利萬物,含真娠靈,如世人運炁逢遇,多有灾滯劾掠之苦,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣玄霞壽鶴之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 水星真君,含育萬類。禍福不差,其功罔匱。

 中央土德真君,主四時廣育萬類,成功不愆,如世人運炁逢遇,多有憂塞刑律之厄,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣黃霞壽鶴之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異香珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 土星真君,陰弘至德。福我蒼生,長躋壽域。

 太陽真君,主照臨六合,舒和萬彙,如世人運炁逢遇,多有喜慶,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣絳紗之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

太陽真君,杲杲高邁。萬類仰之,群動是賴。

太陰真君,主肅靜八荒,明明輝盛,如世人運炁逢遇,多有慘慘之憂,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣素紗之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

太陰真君,常弘正道。陰德不愆,福我億兆。

羅睺真君,主九天之下一切諸惡,如世人運炁逢遇,多有灾厄深重,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣純玄之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 羅睺真君,冥冥可畏。好道含弘,可期千歲。

 計都真君,主九地之上一切罪惡,如世人運炁逢遇,多有厄難困苦之灾,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣純玄之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環珮。宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

 計都真君,默默察察。九天之下,護命惡殺。

 二十八宿真君,主世人榮樂壽苦之數。其真君,俱戴星冠,躡朱履,衣絳紗之衣,手執青玉簡,佩七星寶劍,垂金鐺珠珮。各宜圖形供養,以異花珍果,浄水名香,燈燭清醴,虔心瞻敬,至心而呪曰:

群星飛光,環拱辰極。普天兆民,常蒙至德。

天尊言:九地世人,若遇灾星臨照之處,但依受此法,无不獲諸福慶,若三元設醮,建立壇場,誦諸神呪,廣積吉善,為民祈福,三官上奏。即命真籙延算,俱得長生。天尊勑諸大仙,及九府靈官三元上奏三官,隨其善惡,速須上奏,我令一切成形,永不墜諸惡類,獲種種福。是時應諸大仙稽首上奏,願承慈旨,永當奉行。

太上洞真五星秘授經

 

 

製作單位 道教學術資訊網站
製作 洪百堅
資料來源 正統道藏

志工人員

王玉琤 羅建英

文字校正

潘秀玫

讚助人